Regulamin publikacji w magazynie Be Active Dentist Tribune

 1. Postanowienia ogólne
 • Redakcja przyjmuje do druku: sprawozdania z wydarzeń, wywiady, fotoreportaże, artykuły opiniotwórcze, prace oryginalne (kliniczne i doświadczalne), poglądowe oraz opisy przypadków z praktyki klinicznej.
 • Prace można nadsyłać drogą mailową: redakcja@beactivedentist.com
 • Nadesłana praca jest poddawana wstępnej kwalifikacji przez Kolegium Redakcyjne
 • Przyjęciu pracy lub jej odrzuceniu autor jest informowany w ciągu 4 tygodni od momentu wpłynięcia pracy do redakcji.
 • Do pracy naukowych (kliniczne, doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne, opisy przypadków) należy dołączyć oświadczenie autora(ów), że nie była ona nigdzie publikowana ani wysłana do druku w innym czasopiśmie.
 • Treść wraz z rycinami mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.beactivedentist.com/tribune

 

 1. Struktura pracy
 • Każdy plik tekstowy musi być podpisany: imię nazwisko autora, tytuł pracy
 • W treści każdej pracy należy umieścić na początku Tytuł oraz imię i nazwisko autora oraz lead.

2.1 Sprawozdania

 • Od 5000 do 10 000 znaków ze spacjami
 • Min 1 zdjęcie z wydarzenia

2.2 Wywiady

 • Każdy wywiad powinien zawierać tytuł, imię nazwisko osoby rozmawiającej, lead oraz właściwą treść wywiadu czyli pytania i odpowiedzi.
 • Pytania należy zaznaczyć poprzez wyjuszczenie czcionki

2.3 Fotoreportaże

 • Przyjmowanych jest maksymalnie 30 plików graficznych/ 1 fotoreportaż
 • Każdy plik musi być podpisany: „Ryc 1…., Ryc 2…”
 • Należy dołączyć plik tekstowy (doc) ze spisem wszystkich rycin w wybranej kolejności oraz ewentualną treścią (do 5000 znaków ze spacjami)

2.4 Artykuły opiniotwórcze

 • Każdy artykuł opiniotwórczy powinien zawierać: tytuł, imię nazwisko autora oraz treść
 • Mile widziane są: podtytuł, śródtytuł, śródtekst (wyjuszczona czcionka), tabele, schematy, ryciny

2.5 Prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków

 • Oryginalne prace naukowe powinny zawierać: wstęp, opis materiału i metod, wyniki badań i ich omówienie oraz wnioski, a tekst należy podzielić na ustępy zawierające zwartą treść.
 • Prace z uczelni medycznych muszą być zatwierdzone przez pracownika naukowego odpowiedzialnego za tok prowadzonych badań.
 • Na końcu pracy należy umieścić piśmiennictwo ułożone według kolejności cytowania. Każda pozycja – pisana od nowego wiersza, musi być opatrzona numerem i zawierać: nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma, w którym została opublikowana, rok wydania, nr tomu, nr zeszytu, numery stron. W przypadku podręczników należy podać nazwisko autora (autorów), inicjały imion, tytuł dzieła i rozdziału, wydawcę, miejsce i rok wydania, numery stron. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, wówczas należy podać nazwisko pierwszego z nich z dopiskiem „i wsp.”. W przypadku prac oryginalnych maksymalna liczba cytowanych prac nie powinna przekroczyć 25, w przypadku prac kazuistycznych – 12, a w przypadku prac poglądowych – 40. Redakcja zastrzega sobie możliwość niepublikowania piśmiennictwa z adnotacją: „Piśmiennictwo dostępne na stronie „www.beactivedentist.com/tribune”. Powołania w tekście, umieszczone w nawiasach okrągłych, powinny być oznaczone cyframi arabskimi.

 

 1. Opracowanie techniczne tekstu:

3.1 Treść

 • Rodzaj czcionki, wielkość czcionki, interlinia, wyrównanie- bez znaczenia
 • Strona A3 czasopisma BADT to ok 10 000 znaków ze spacjami. Ogólnie przyjmowane są artykuły do 20 000 znaków ze spacjami (maks. 2 strony); ilość znaków zależy od rodzaju pracy. Każdy artykuł powinien zawierać minimum 1 zdjęcie. W przypadku prac dłuższych redakcja zastrzega sobie prawo do podziału na części publikowane osobno (po uzgodnieniu z autorem) oraz skracania treści.
 • Dokument powinien być stworzony w formacie Word (rozszerzenie doc lub docx). Tekst pracy, łącznie z tytułem, autorem/autorami, informacjami wstępnymi, streszczeniami, hasłami, piśmiennictwem, tabelami  i podpisami pod ryciny  należy umieścić w jednym pliku.

3.2 Pliki graficzne

 • Każdy artykuł powinien zawierać minimum 1 plik graficzny. 1 zdjęcie zajmuje obszar ok 1500-3000 znaków ze spacjami co należy uwzględnić w planowaniu strony.
 • Wszystkie ryciny muszą być przesłane droga mailową w postaci JPG/TIFF/ RAW. Parametry plików graficznych przyjmowanych do druku to: JPG/TIFF- rozdzielczość minimum 300 dpi, szer. podstawy min 10cm; RAW: rozdzielczość min 240dpi, szer. min 8cm. Przyjmowanych jest maks 30 plików graficznych do 1 artykułu.
 • Pliki o niższej rozdzielczości i wymiarach nie będą przyjmowane
 • zdjęcie może być zrobione samodzielnie/ przez współautora artykułu lub pobrane w dobrej jakości z banku zdjęć z licencją CC.
 • Zdjęcia muszą być zatwierdzone do publikacji przez autora. Wysłanie zdjęć w celu przygotowania artykułu traktowane jest jako zgoda na ich publikację. Zdjęcia przedstawiające dzieci wymagają pisemnej zgody opiekunów prawnych dzieci na publikację wizerunku dziecka.
 • zdjęcia wklejone do pliku word, pobrane z fb, lub internetu (z wyj. Stockowych) nie nadają się do publikacji

3.3 Układ strony

 • Redakcja przyjmuje propozycje układu strony danego artykułu; w miarę możliwości propozycje będą realizowane

3.4 Prace niespełniające ww. kryteriów będą zwracane Autorom do poprawy, co wydłuży czas publikacji.

 

 1. Tryb publikowania i recenzowania prac

4.1 Część zakwalifikowanych do druku prac redakcja, zamiast w formie papierowej, publikuje (w uzgodnieniu z autorami) w postaci elektronicznej, przy zachowaniu takiego samego trybu publikowania i recenzowania jak prace drukowane na papierze.

4.2 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek stylistycznych, korygowania literówek i drobnych błędów merytorycznych (nieprawidłowe mianownictwo, niewłaściwa pisownia nazwisk), a także skrótów tekstu bez porozumienia z autorem.

4.3 Prace podlegają ocenie korektorów i recenzentów wyznaczonych każdorazowo przez redaktora naczelnego Be Active Dentist Tribune. Autor pracy jest informowany o wyniku recenzji (może również zapoznać się z jej treścią).

 

 1. Postanowienia końcowe

5.1 Zgodnie z prawem autorskim, Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych materiałów (tekstów, zdjęć, rysunków, wykresów itp.), a ich publikacja nie może naruszać praw osób trzecich. Zgodnie z Deklaracją z Helsinek z 1975 roku, zrewidowaną w 1983 r., nie wolno używać nazwisk, inicjałów, numerów historii choroby ani jakichkolwiek danych, które umożliwiałyby identyfikację pacjenta.

5.2 Wydawnictwo DTI nabywa na zasadzie wyłączności wszystkie prawa autorskie do wydrukowanych prac, w tym prawo do ich wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych oraz w internecie.

5.3 Wydruki prac pozostają w dokumentacji redakcji.

5.4 Prace niespełniające wymagań zawartych w niniejszym regulaminie nie będą przyjmowane.

5.5 Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

 

WordPress Image Lightbox Plugin